-->

Contoh Artikel Basa Jawa KENDHUREN, APA WIS AREP ILANG

TikTok

KENDHUREN, APA WIS AREP ILANG?

Saperangan  ahli  mastani,  agamane  wong  Jawa  sing  temenan  iku  sejatine  aran  Kendhuren.  Kendhuren,  ora  beda  pokoking  ngibadah.  Awit  kanggone  wong  Jawa,  kabeh  perkara kang ana gandheng cenenge karo lakuning urip, wiwit ceprot jabang bayi nganti  tekan  matine,  kalebu  prstawa  liyane,  kayata  nggawe  omah,  lulus  sekolah,  ketampa  nyambut  gawe,  kudu  diKendhureni.  Upacara  Kendhuren  mono  ancase  kanggo  nggayuh  kaslamatan. Muga Kendhuren uga kasebut slametan. Wong kang wus ngleksanani upacara  wujud  Kendhuren  mau,  adate  banjur  rada  ayem  lan  tentrem  atine.  Pancen  kabeh  mau  gumantung kepercayaan pribadine dhewe-dhewe.  

Miturut  Herusatoto  (  1991),  Kendhuren  iku  kalebu  perangan  tindakan  simbolis  tumrape wong Jawa kanggo memuji lan  nggayuh kaslametan. Apa kang dadi tatacara,  ubarampe  lan  lakuning  upacara  Kendhuren  sejatine  mung  medhia  simbolis  kanggo  nglairake pepinginan utawa panyuwunan marang Dzat Kang Luwih  Kuwasa. Dadi, yen  ditelusuri  tenan,  Kendhuren  iku  kalebu  wujuding  ibadah  tumraping  wong  Jawa  kang  ngleksanani upacara mau, dadi kaya dene donga.  

Sejatine kapan Kendhuren wiwit ditindakake dening wong Jawa? Tekan saiki ora ana  wong kang ngerti kanthi premati. Sing cetha, tradisi mau tinggalane para leluhur wiwit  kuna-makuna. Nalika para ahli nyiarake agama Islam ing tanah Jawa (abad 14-15), wujud  lan mantrane Kendhuren diowahi, diganti lan dicedhakake marang cara Islam. Mula sing  kaleksanan saiki, kabeh dongane adate nganggo donga-donga Islam saka Qur’an utawa Hadist. Dadi Kendhuren saiki mono sejatine wis ora muni kaya jaman semana wis owah. 

Apa maneh jamane wis modheren kaya saiki. 

Download Disini

Terima Kasih Telah Berkunjung, Silahkan Share Contoh Artikel Persuasif Yang Menarik ke Media Sosial untuk berbagi manfaat dan kebaikan